SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

Določba 2. in  3. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21; v nadaljevanju: ZDUOP) podaljšuje veljavnost določenih ukrepov s področja javnega naročanja do 31. 12. 2021, in sicer se do navedenega obdobja ne uporablja četrti odstavek 66. člena ZJN-3, ki se nanaša na postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo. Prav tako je do navedenega obdobja mejna vrednost za postopke oddaje naročil male vrednosti, katerih predmet so gradnje  1.000.000 EUR. Do 31. 12. 2021 je na podlagi določb ZDUOP dovoljen tudi popravni mehanizem pri davkih in prispevkih.