Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Odvetniška pisarna ima dolgoletne izkušnje s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Pravno svetujemo in zastopamo tako delodajalce kot delavce. Za delodajalce skladno s politiko poslovanja upoštevaje pozitivno zakonodajo pripravljamo interne akte, pregledujemo in pripravljamo pogodbe o zaposlitvi in jih zastopamo pred pristojnimi sodišči.

Med naše storitve na področju delovnega prava in prava socialne varnosti sodijo:

 • priprava aktov o sistemizaciji z organigramom, katalogom delovnih mest in s plačnim sistemom
 • priprava internih aktov za delodajalca
 • priprava in pregled pogodb o zaposlitvi
 • priprava pravnih mnenj s področja delovnega prava
 • zastopanje delodajalcev in delavcev v postopkih pred delodajalci, Inšpektoratom Republike Slovenije za delo, socialnimi zavodi, državnimi organi in sodišči v vseh delovnopravnih in socialnih sporih
 • zastopanje in svetovanje v postopkih mobinga
 • priprava dokumentacije v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
 • svetovanje pri pridobivanju delovnih dovoljenj
 • priprava zahtevkov za plačilo odškodnin zaradi poškodb pri delu, trpinčenja na delovnem mestu in drugih zahtevkov iz delovnega razmerja
 • svetovanje glede kadrovskih zadev
 • vodenje postopkov zoper odločitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje
 • vodenje postopkov zoper odločitve Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • zastopanje pri uveljavljanju pravic iz socialnega zavarovanje
 • pravno svetovanje in zastopanje v delovnih in socialnih sporih