BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D Z 2. aprilom 2023 prične veljati ZJN-3D. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe: NA PODROČJU KRŠITEV V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO, Z DELOVNIM ČASOM, POČITKI, OPRAVLJANJEM DELA NA PODLAGI POGODB CIVILNEGA PRAVA KLJUB OBSTOJU ELEMENTOV DELOVNEGA RAZMERJA ALI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM NA ČRNO Namesto izključitve gospodarskega subjekta iz javnega naročanja dopustnost uveljavljanja popravnega mehanizma (možnost predložitve dokazov, da so sprejeti zadostni ukrepi, s katerimi se lahko dokaže zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev). V primeru, da se naročnik seznani s kršitvijo, mora o le-tem obvestiti izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec ima nato največ petnajst...

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B S 1. januarjem 2022 prične veljati ZJN-3B. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe: NA PODROČJU MEJNIH VREDNOSTI dvig mejnih vrednosti za uporabo na splošnem področju za blago/storitve in projektne natečaje na 40.000 EUR brez DDV in za gradnje na 80.000 EUR brez DDV. NA PODROČJU EVIDENČNIH NAROČIL nove izjeme za oddajo evidenčnih naročil: za dobavo živil (velja Uredba o zelenem javnem naročanju), naročanje blaga za nadaljnjo prodajo, za protokolarne namene (promocija RS) in za obvezne storitve revidiranja, seznam o oddanih evidenčnih naročilih z ocenjeno vrednostjo nad 10.000 EUR brez DDV letno se lahko objavi le na Portalu...

SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 Določba 2. in  3. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21; v nadaljevanju: ZDUOP) podaljšuje veljavnost določenih ukrepov s področja javnega naročanja do 31. 12. 2021, in sicer se do navedenega obdobja ne uporablja četrti odstavek 66. člena ZJN-3, ki se nanaša na postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo. Prav tako je do navedenega obdobja mejna vrednost za postopke oddaje naročil male vrednosti, katerih predmet...

OBDOBJE TRAJANJA UKREPA VIŠJIH MEJNIH VREDNOSTI ZA ODDAJO EVIDENČNIH NAROČIL PODALJŠANO

OBDOBJE TRAJANJA UKREPA VIŠJIH MEJNIH VREDNOSTI ZA ODDAJO EVIDENČNIH NAROČIL PODALJŠANO Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je z določbo 90. člena ZIUZEOP določal, da so spremenjene mejne vrednosti v veljavi do 15. novembra 2020. Določba 5. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) je obdobje trajanja predmetnega ukrepa podaljšala, in sicer do 31. decembra 2021. V posledici navedenega bodo za vse postopke oddaje evidenčnih naročil do 31. decembra 2021 povišane mejne vrednosti, in sicer za blago...

MEDIACIJE V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH

MEDIACIJE V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH Družina kot osnovna družbena celica je zaščitena s številnimi pravnimi akti. Dejstvo je, da so družinskopravni spori že po svoji naravi specifični, saj izhajajo iz intimnih in čustvenih potreb ljudi, rešitve le-teh pa imajo za vse člane družine dolgoročne posledice. Cilj mediacije v družinskopravnih sporih je pomagati partnerjem v konfliktu, da pridejo do sporazumne rešitve vseh spornih vprašanj in sklenejo pravno zavezujoč dogovor. Pri tem je pomembno, da se v družini izboljša komunikacija, razumevanje in pripravljenost sodelovanja. Določba 13. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C; v...

Upravičenci do sprejema turističnih bonov

Upravičenci do sprejema turističnih bonov Določba šestega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE) določa pogoje za ponudnike na področju turizma, ki so upravičenci do sprejema turističnih bonov. Tako lahko ponudnik na področju turizma bon sprejme, v kolikor je poslovni subjekt, ki je na dan 13. 3. 2020: vpisan v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata ter opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji...