MEDIACIJE V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH

MEDIACIJE V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH Družina kot osnovna družbena celica je zaščitena s številnimi pravnimi akti. Dejstvo je, da so družinskopravni spori že po svoji naravi specifični, saj izhajajo iz intimnih in čustvenih potreb ljudi, rešitve le-teh pa imajo za vse člane družine dolgoročne posledice. Cilj mediacije v družinskopravnih sporih je pomagati partnerjem v konfliktu, da pridejo do sporazumne rešitve vseh spornih vprašanj in sklenejo pravno zavezujoč dogovor. Pri tem je pomembno, da se v družini izboljša komunikacija, razumevanje in pripravljenost sodelovanja. Določba 13. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C; v...

Upravičenci do sprejema turističnih bonov

Upravičenci do sprejema turističnih bonov Določba šestega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE) določa pogoje za ponudnike na področju turizma, ki so upravičenci do sprejema turističnih bonov. Tako lahko ponudnik na področju turizma bon sprejme, v kolikor je poslovni subjekt, ki je na dan 13. 3. 2020: vpisan v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata ter opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji...