Civilno pravo in pogodbeno pravo

Civilno pravo in pogodbeno pravo

Odvetniška pisarna ima dolgoletne izkušnje s svetovanjem in zastopanjem tako fizičnih kot tudi pravnih oseb na področju civilnega in pogodbenega prava.

Fizičnim in pravnim osebam na področju civilnega in pogodbenega prava ponujamo predvsem naslednje storitve:

 • OBLIGACIJSKO PRAVO
  • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju zahtevkov iz obligacijskega prava
  • priprava pravnih mnenj s področja obligacijskega prava

 

 • ODŠKODNINSKO PRAVO
  • svetovanje in zastopanje v zvezi s škodnim dogodkom (prometna nezgoda, delovna nesreča…)
  • priprava odškodninskega zahtevka in svetovanje ter priprava dokumentacije v pred-sodnem postopku pri zavarovalnici
  • priprava odškodninske tožbe in zastopanje v sodnem postopku
  • zastopanje delodajalca v postopkih delovnih nesreč
  • priprava pravnih mnenj s področja odškodninskega prava

 

 • POGODBENO PRAVO
  • priprava pravnih mnenj s področja civilnega in pogodbenega prava
  • sestava in pregled obligacijskih in stvarnopravnih pogodb
  • sestava in pregled pogodb o prodaji nepremičnin
  • sestava pogodb o najemu poslovnih prostorov
  • vodenje postopkov odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor
  • priprava pravnih mnenj s področja pogodbenega prava

 

 • DEDNO PRAVO
  • priprava in pregled oporok ter izvedba postopka hrambe oporok, izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku
  • svetovanje in zastopanje v zapuščinskem postopku
  • priprava pravnih mnenj s področja dednega prava

 

 • DRUŽINSKO PRAVO
  • svetovanje in zastopanje strank pri ločitvi, dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo ter določitvi preživnine
  • svetovanje in zastopanje strank v postopkih znižanja oziroma zvišanja preživnin
  • svetovanje in zastopanje strank v postopku predodelitve otrok
  • priprava in pregled predporočnih pogodb
  • priprava pravnih mnenj s področja družinskega prava

 

 • STVARNO PRAVO
  • pregled in sestava pogodb
  • razdružitev solastnine
  • ureditev etažne lastnine
  • ureditev služnosti
  • ureditev zastavne pravice
  • ureditev stvarnega bremena
  • ureditev stavbne pravice
  • hipotekarna zavarovanja
  • priprava pravnih mnenj s področja stvarnega prava

 

 • ZEMLJIŠKA KNJIGA
  • elektronsko vlaganje zemljiško-knjižnih predlogov

 

 • POSESTNI SPORI
  • svetovanje in zastopanje v posestnih sporih

 

 • RAZDRUŽITEV PREMOŽENJA
  • svetovanje in zastopanje v postopkih razdružitve premoženja

 

 • NEPREMIČNINSKO PRAVO
  • svetovanje v postopkih prometa z nepremičninami
  • pregled pravnega stanja nepremičnin in sestava pravnih mnenj
  • izdelava aktov o ustanovitvi etažne lastnine,
  • sestava pogodb o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki

 

 • ZAVAROVANJE TERJATEV (HIPOTEKE, MENICE, ZEMLJIŠKI DOLG)
  • svetovanje pri ustanovitvi zavarovanj na nepremičninah

 

 • IZVRŠILNO PRAVO
  • svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih
  • sestava opomina pred izvršbo
  • sestava predloga za izvršbo
  • zastopanje v postopkih za zavarovanje
  • sestava predloga za izdajo začasne odredbe
  • sestava predloga za izdajo predhodne odredbe
  • sestava ugovora dolžnika zoper sklep o izvršbi
  • sestava ugovora tretjega
  • sestava nasprotne izvršbe
  • sestava odloga izvršbe,
  • sestava predloga za ustavitev izvršbe

 

 • PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
  • svetovanje in zastopanje v zvezi s pravicami intelektualne lastnine
  • avtorske pogodbe
  • registracija blagovnih znamk in modelov
  • vlaganje ugovorov zoper registracije blagovne znamke in modele
  • spremljanje (sledenje) blagovnih znamk in modelov
  • licenčni sporazumi, sporazumi o prenosu pravic intelektualne lastnine