BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D

Z 2. aprilom 2023 prične veljati ZJN-3D.

V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe:

NA PODROČJU KRŠITEV V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO, Z DELOVNIM ČASOM, POČITKI, OPRAVLJANJEM DELA NA PODLAGI POGODB CIVILNEGA PRAVA KLJUB OBSTOJU ELEMENTOV DELOVNEGA RAZMERJA ALI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM NA ČRNO

Namesto izključitve gospodarskega subjekta iz javnega naročanja dopustnost uveljavljanja popravnega mehanizma (možnost predložitve dokazov, da so sprejeti zadostni ukrepi, s katerimi se lahko dokaže zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev).

V primeru, da se naročnik seznani s kršitvijo, mora o le-tem obvestiti izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec ima nato največ petnajst (15) dni časa, da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 

NA PODROČJU RAZVEZNE KLAVZULE

Preverjanje delovno intenzivnih pogodb ali okvirnih sporazumov na šest (6) mesecev se spreminja na način, da se preverja tudi nekaznovanost (izpis iz kazenske evidence ne sme biti starejši od štirih (4) mesecev od dneva preverjanja ali je pridobljen najpozneje v dvajsetih dneh od roka za preverjanje).

ZAGOTAVLJANJE TRANSPRENTNOSTI PRI ODDAJI EVIDENČNIH NAROČIL

Dodana je obveznost, da morajo biti vsi ponudniki, ki so v postopku oddaje evidenčnega naročila oddali ponudbo, pisno obveščeni o oddaji naročila (izboru), in sicer v tridesetih (30) dneh od oddaje naročila.

STROŽJI POGOJI ZA IZPELJAVO POSTOPKA S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

Z novelo ZJN-3D se poostruje izpeljava postopka s pogajanji brez predhodne objave, saj se predpisuje predhodno obvezno obveščanje zagovornikov javnega interesa[1], kot jih določa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN). Naročnik bo tako za vse postopke zadevnih oddaj javnega naročila, ki jih bo začel od 2. 4. 2023 dalje, zavezan o nameri o začetku tega postopka skupaj z obrazložitvijo poročati zagovornikom javnega interesa, sicer je lahko odgovoren za prekršek in sankcioniran z globo.


[1]  Zagovorniki javnega interesa, ki lahko uveljavljajo pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila, so:

–        Računsko sodišče Republike Slovenije,

–        organ, pristojen za varstvo konkurence, in

–        organ, pristojen za preprečevanje korupcije.