BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B

S 1. januarjem 2022 prične veljati ZJN-3B.

V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe:

NA PODROČJU MEJNIH VREDNOSTI

  • dvig mejnih vrednosti za uporabo na splošnem področju za blago/storitve in projektne natečaje na 40.000 EUR brez DDV in za gradnje na 80.000 EUR brez DDV.

NA PODROČJU EVIDENČNIH NAROČIL

  • nove izjeme za oddajo evidenčnih naročil: za dobavo živil (velja Uredba o zelenem javnem naročanju), naročanje blaga za nadaljnjo prodajo, za protokolarne namene (promocija RS) in za obvezne storitve revidiranja,
  • seznam o oddanih evidenčnih naročilih z ocenjeno vrednostjo nad 10.000 EUR brez DDV letno se lahko objavi le na Portalu javnih naročil.

ZAGOTAVLJANJE TRANSPRENTNOSTI

  • obvezna objava celotne razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil,
  • objava vseh odločitev o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil,
  • ukinjanje poročanje podatkov o izvajanju okvirnih sporazumov na četrtletje.

POSTAVLJANJE TERMINOV ZA ODDAJO PONUDB IN JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB

  • med terminom za odpiranje ponudb in med terminom za javno odpiranje ponudb mora biti vsaj eno uro razlike.

TEHNIČNE TEŽAVE

  • dodana določba za primer nedelovanja sistema e-JN v fazi oddaje ponudb in zagotovitev oddaje ponudbe ponudnika (s strani naročnika obvezno podaljšanje roka za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila).

PREVERJANJE NEKAZNOVANOSTI PONUDNIKOV

  • dopuščen izpis, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb.